Akshay Gaikar

Akshay Gaikar

15 days ago

Seeking Help with SOP Preparation ๐Ÿ“

I'm in the process of preparing my Statement of Purpose (SOP) for the upcoming Spring 2024 intake, and I could really use some guidance and advice from those who have been through this before.Time is a bit tight for me, so I'm looking for any tips, or examples that could help me structure my SOP effectively and make it stand out. If you have any experience with SOPs or if you're willing to help, guide and review, I would greatly appreciate it! #applicationprocess #sop #lor #computerScience #help #Spring #spring2024 #YocketCommunity

Letโ€™s keep Yocket clean, warm and supportive. Kindly adhere to our Community Guidelines when sharing posts.

LikeButton